PRIORITET

Poljoprivreda, stočarstvo i održivi razvoj

Cilj 1 : Poticati razvoj održive poljoprivrede na cjelokupnom području MŠ

                Aktivnosti:

 • Poticati edukaciju poljoprivrednika o korištenju sredstava za zaštitu u poljoprivredi
 • Poticati udruživanje lokalnih poljoprivrednih proizvođača
 • Organizirati edukaciju poljoprivrednika i stočara o korištenju fondova za razvoj poljoprivrede
 • Poticati poljoprivrednike na ekstenzivni i ekološki oblik proizvodnje
 • Revitalizacija ekstenzivnog stočarstva s naglaskom na autohtone pasmine (potpore za osnivanje malih farmi autohtonih pasmina)
 • Utjecati na dodjelu poticaja za povratak obitelji u napuštena naselja s područja MŠ
 • Poticati prerađivačko -skladišne kapacitete za poljoprivredne proizvode
 • Formiranje šuma za zaštitu stoke - povijesni element
 • Na području MŠ utjecati na kontrolu invazivnih vrsta u poljoprivredi

Cilj 2. Stavljanje u funkciju zapuštenih poljoprivrednih površina

                Aktivnosti:

 • Utjecati na donošenje mjera za očuvanje šumskih livada i pašnjaka
 • Poticati rješavanje vlasničkih odnosa zapuštenih poljoprivrednih površina i informiranje vlasnika zemljišta o poticajima od države
 • Poticati podizanje plantažnih nasada tartufa, te vrijednih nasada kestena i lijeske na zapuštenim površinama
 • Poticati podizanje trajnih nasada autohtonih vrsta

Cilj 3. Brendiranje lokalnih i autohtonih proizvoda

            Aktivnosti:

 • Utjecati na uvođenje kriterija za brendiranje lokalnih autohtonih proizvoda markicom MŠ „Sliv rijeke Mirne“- kao dokaz izvornosti i teritorijalne pripadnosti
 • Brendirati lokalne poljoprivredne proizvode na području MŠ markicom izvornosti
 • Brendirati proizvode dobivene uzgojem autohtonih vrsta životinja

Cilj 4. Ojačati ponudu i konkurentnost lokalnih proizvoda

                Aktivnosti:

 • Utjecati na uvođenje kontrole izvornosti mesa i mliječnih proizvoda u suradnji s nadležnim institucijama
 • Promovirati poljoprivredne proizvode unutar Mediteranske mreže modelnih šuma putem web stranice MŠ - inicijativa “Sljedivost lokalnih proizvoda”
 • Poticati direktnu prodaju mlijeka od lokalnih proizvođača- postavljanje mlijekomata na području MŠ
 • Izraditi marketing plan za promociju lokalnih i autohtonih poljoprivrednih proizvoda s područja MŠ

Cilj 5. Održivo upravljanje vodotokom rijeke Mirne i ostalim vodotocima na području MŠ

                Aktivnosti:

 • Poticati izradu stručnih studija o utjecaju sadašnjeg upravljanja riječnim koritom Mirne na okolne ekosustave, vrste i staništa
 • Informiranje i edukacija o vrijednim i zaštićenim vrstama i staništima na području sliva rijeke Mirne i ostalih vodotoka
 • Uspostaviti komunikaciju i suradnju s gradovima i općinama i nadležnim institucijama kako bi se provele potrebne mjere za unapređenje upravljanja koritom rijeke Mirne i ostalim vodotocima
 • Poticati izradu hidrografske mreže MŠ

Mjerljivi rezultati i učinci: farme autohtonih pasmina, novi nasadi autohtonih vrsta, poljoprivredne zadruge,novi brendovi i markice na području MŠ, broj obitelji koje su se vratile u napuštena sela, nov način upravljanja vodotokom Mirne, prerađivačko-skladišni kapaciteti,predavanja,stručne studije,povećanje prodaje.

Nositelji aktivnosti: Hrvatska poljoprivredna agencija, AZRRI,poljoprivredne udruge, Istarska županija, Hrvatske vode,OPG-i,obrtnici.

Uključene i ciljane skupine: poljoprivrednici i stočari, vlasnici poljoprivrednog zemljišta, stanovništvo na području sliva rijeke Mirne.

HrvatskiNews
Media