Članovi

Regionalna administrativna jedinica

Istarska županija

http://www.istra-istria.hr/
Lokalne administrativne jedinice

Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega

Grad Pazin

http://pazin.hr/

Općina Lanišće

http://opcinalanisce.com/

Grad Buzet

http://www.buzet.hr/

Grad Novigrad – Cittanova

http://www.novigrad.hr/

Grad Buje – Buie

http://www.buje.hr/

Općina Brtonigla – Verteneglio

http://www.brtonigla-verteneglio.hr/index.php/hr/

Općina Cerovlje

http://www.cerovlje.hr/

Općina Tinjan

http://tinjan.hr/

StraniceNews
Media